Gebruiksvoorwaarden

1a. Cofabel is een divisie van Cobelal NV, een in België geregistreerde onderneming met als geregistreerd kantoor Minderbroedersstraat 8, B-3000 Leuven en ondernemingsnummer BE 0408 456 706.

1b. Belmatrade NV is een in België geregistreerde onderneming met als geregistreerd kantoor Peperstraat 4A, B-3071 Erps-Kwerps en ondernemingsnummer BE 0480 234 040.

1c. Fagadis SA is een in België geregistreerde onderneming met als geregistreerd kantoor Rue de Villers 34, B-4520 Vinalmont en ondernemingsnummer BE 0469 260 264.

2. John Deere's groen en gele kleurenschema, het symbool van het springende hert en John Deere zijn geregistreerde handelsmerken van Deere & Company.

3. De inhoud van deze website is eigendom van de onder punt 1 vernoemde bedrijven en/of hun toeleveranciers. Alle rechten voorbehouden. De onder punt 1 vernoemde bedrijven en/of hun toeleveranciers behouden zich het eigendomsrecht voor van alle rechten, titels en belangen in alle documenten, teksten, afbeeldingen en software in bezit van deze bedrijven en/of hun toeleveranciers.

4. Individuele personen hebben permissie om materiaal, gepubliceerd op deze website, elektronisch te kopiëren en daar geprinte kopieën van te maken, op voorwaarde dat dit materiaal uitsluitend voor eigen informatie wordt gebruikt en dat zowel de copyright-notitie als de permissie-notitie daarop tot uiting komen en mits de materialen niets worden veranderd.
Verdelers van de onder punt 1 vernoemde bedrijven hebben permissie om materiaal, gepubliceerd op deze website, elektronisch te kopiëren en daar geprinte kopieën van te maken ten voordele van en voor gebruik door hun klanten en potentiële klanten, op voorwaarde dat zowel de copyright-notitie als de permissie-notitie daarop tot uiting komen en mits de materialen niet worden veranderd.

5. Zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de onder punt 1 vernoemde bedrijven, mogen geen bestanden van deze website, of veranderde versies daarvan, worden overgedragen.

6. Het is niet toegestaan een afspiegeling van deze website te maken.

7. Behalve wat hier uitdrukkelijk wordt toegestaan, kan de overdracht van materiaal uit deze website niet worden uitgelegd als goedkeuring van een licentie van enig type onder enig patent, copyright of handelsmerk in bezit van, of onder controle van de onder punt 1 vernoemde bedrijven en/of hun toeleveranciers.

8. U kunt naar de onder punt 1 vernoemde bedrijven opmerkingen, vragen, suggesties of ideeën sturen met betrekking tot deze website. Als u dat doet, stemt u ermee in dat dergelijke informatie, verstuurd naar de onder punt 1 vernoemde bedrijven, niet vertrouwelijk is, dat de onder punt 1 vernoemde bedrijven niet verplicht zijn dergelijke informatie geheim te houden en dat de onder punt 1 vernoemde bedrijven niet verplicht zijn hierop te antwoorden. De onder punt 1 vernoemde bedrijven zijn vrij om de informatie die u gezonden hebt naar de onder punt 1 vernoemde bedrijven te gebruiken op welke manier dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, ontwikkelings-, fabricage- en marketing-websites, die gebaseerd zijn op dergelijke informatie. De onder punt 1 vernoemde bedrijven zijn gerechtigd tot reproductie, ontsluiting en distributie van de informatie in uw communicatie naar anderen zonder enige beperking. De onder punt 1 vernoemde bedrijven nemen daarbij de privacyverklaring in ogenschouw welke eveneens op deze website is opgenomen.

9. Deze website is in de eerste plaats bedoeld voor gebruik door verdelers, klanten en potentiële klanten. Het is mogelijk dat niet alle websites of diensten, waarnaar wordt verwezen, beschikbaar zijn, en de onder punt 1 vernoemde bedrijven kunnen de in deze website beschreven websites, producten of diensten ten allen tijde wijzigen. Deze website - waaronder de homepagina en onderliggende pagina's - is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kan de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten en verstrekken en kunnen de website en de server(s), die de website toegankelijk maken, virussen en andere schadeveroorzakende programmatuur bevatten. John Deere en de onder punt 1 vernoemde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, noch voor het bestaan van virussen en/of andere schadeveroorzakende programmatuur ten behoeve van de website, nog voor ander schadeveroorzakend gebruik van de website. De informatie op de website kan bovendien periodiek worden veranderd. Controleer eerst bij de onder punt 1 vernoemde bedrijven alvorens te vertrouwen op enige website-gerelateerde informatie die u in deze website vindt.

10. DE INFORMATIE IN DEZE WEBSITE WORDT GEGEVEN "ZOALS ZE IS", ZONDER GARANTIE IN WELKE VORM DAN OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. DE ONDER PUNT 1 VERNOEMDE BEDRIJVEN EN/OF HUN TOELEVERANCIERS AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERGISSINGEN OF FOUTEN IN DEZE WEBSITE.

11. Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Belgisch recht. Enkel de bevoegde rechter van de rechtbanken van Leuven is bevoegd eventuele geschillen tussen partijen in behandeling te nemen en te beslechten.

12. Aan deze website zijn - door middel van links - websites van anderen verbonden, om aanvullende informatie te verstrekken. John Deere en de onder punt 1 vernoemde bedrijven zijn niet verantwoordelijk voor de op deze wijze met hun verbonden websites.

13. De onder punt 1 vernoemde bedrijven hebben het recht om de voorwaarden in deze juridische verklaring geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Van deze juridische verklaring afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend nadat deze schriftelijk door de onder punt 1 vernoemde bedrijven zijn aanvaard.

14. Op ieder in deze website vervat aanbod en iedere door, uit of via de website met de onder punt 1 vernoemde bedrijven voortvloeiende overeenkomst is het Belgisch recht van kracht.
 Elk geschil naar aanleiding van of met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst, van een bestelling en verkoop wordt beheerst door Belgisch recht, met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag van Wenen inzake Internationale Koop van Roerende Zaken (CISG) en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven behoren.

Rue de Villers 34
B - 4520 Wanze
Tel. (+32) (0)85 61 62 00
Fax (+32) (0)85 61 62 10
info.wanze@cofabel.be

www.cofabel.be